รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055212
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้า
1(0-2-1)
พื้นฐาน : 01403111 / ปฏิบัติการที่เกียวข้องกับรายวิชา 01055211 วิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้า