รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055213
กระบวนการเคมีสิ่งทอ
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01055211 / การเตรียมสิ่งทอก่อนการให้สี กระบวนการย้อมสี การจำแนกสีย้อม กระบวนการพิมพ์ การตกแต่งสำเร็จเชิงกลและเคมีสำหรับวัสดุสิ่งทอ เครื่องจักรสิ่งทอในแต่ละกระบวนการ