รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055214
ปฏิบัติการทางกระบวนการเคมีสิ่งทอ
1(0-2-1)
วิชาพื้นฐาน : 01055211 / ปฏิบัติการสำหรับ 01055213 กระบวนการเคมีสิ่งทอ