รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055231
เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
3(1-4-4)
ลักษณะเฉพาะแบบตัดมาตรฐานสากล หลักในการปรับแบบ เทคนิคการตัดเย็บพื้นฐานที่เหมาะกับผ้าและแบบ การใช้อุปกรณ์และเครื่องช่วยเย็บให้เหมาะกับงาน