รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055232
แบบตัดและเทคนิคการตัดเย็บสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
3(1-4-4)
พื้นฐาน: 01055231 / ลักษณะเฉพาะของแบบตัดมาตรฐานสากล หลักการปรับแบบตัดให้เป็นไปตามแบบตัดที่เทคนิคการตัดเย็บพื้นฐานที่เหมาะสมกับผ้าและแบบ การใช้อุปกรณ์ตัดเย็บและอุปกรณ์เสริม