รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055241
หลักการออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
3(1-4-4)
องค์ประกอบของศิลปะและการออกแบบ องค์ประกอบของผิวสัมผัส รูปทรง ช่องว่าง เส้น รูปร่าง และสีในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบผ้าและเครื่องแต่งกาย หลักในการออกแบบการทอ การถัก การย้อมสี การสร้างพื้นผิวและเครื่องแต่งกาย