รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055242
เทคนิคการแสดงภาพและการนำเสนอแฟชั่น
3(2-2-5)
พื้นฐาน : 01055241 / สัดส่วนของคนปกติและหุ่นแฟชั่น หลักการแสดงรูปร่างในท่าทางต่างๆ และการใช้สี เทคนิควาดภาพด้วยมือและคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ รูปแบบและเทคนิคการนำเสนอต่างๆ เพื่อขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบและเพื่อวัตถุประสงค์การค้า