รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055281
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การหาแหล่งวัสดุ การออกแบบลวดลายผ้าและเครื่องนุ่งห่ม การเตรียมก่อนการผลิต การผลิตเครื่องนุ่งห่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางระบบอัตโนมัติในระบบการผลิต