รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055311
สมบัติพอลิเมอร์สิ่งทอและการบ่งลักษณะ
3(3-0-6)
พื้นฐาน: 01403111 / โครงสร้างและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์สิ่งทอ เทคนิคการบ่งลักษณะ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์สมบัติของพอลิเมอร์สิ่งทอ