รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055312
เทคโนโลยีเส้นใยสังเคราะห์
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01055211 / โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและเคมีของเส้นใยสังเคราะห์ กระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการศึกษานอกสถานที่