รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055313
โครงสร้างเส้นใย
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01055211 / โครงสร้างและสัณฐานวิทยาของเส้นใย สมบัติเชิงกล กายภาพและอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีและสมบัติของเส้นใย