รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055314
พอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01403111 / วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ขั้นพื้นฐาน กลไกการเกิดพอลิเมอร์ในกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ สมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ในตลาดสิ่งทอ