รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055315
เส้นใยธรรมชาติ
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01055211 / โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและเคมีของเส้นใยธรรมชาติ การผลิตเส้นใยธรรมชาติและการนำไปใช้ ความเป็นไปได้ในการผลิตให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง แนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดในการใช้เส้นใยของโลก มีการศึกษานอกสถานที่