รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055321
การทดสอบสิ่งทอ
3(2-2-5)
พื้นฐาน : 01055211 / หลักและวิธีการทดสอบทางกายภาพและเคมีสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ วิธีทดสอบมาตรฐานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีการศึกษานอกสถานที่