รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055322
วิทยาศาสตร์ของสีและการวัดสี
3(2-2-5)
พื้นฐาน : 01055211 / ทฤษฎีการเห็นสี ระบบและวิธีในการวัดสี ระบบสีมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การเทียบเคียงสีด้วยสายตาและเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์