รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055323
เทคโนโลยีการย้อมสีสิ่งทอ
3(2-2-5)
พื้นฐาน : 01055213 / การจำแนกและองค์ประกอบทางเคมีของสีย้อม ความสามารถในการติดสีและสมบัติความคงทนของสีย้อมบนเส้นใยสิ่งทอ การเตรียมวัสดุสิ่งทอก่อนการย้อมสี กระบวนการย้อมสีและเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการย้อม มีการศึกษานอกสถานที่