รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055324
การเทียบสีในสิ่งทอ
3(0-6-3)
พื้นฐาน : 01055323 / เรียนพร้อมกัน : 01055322 การเลือกสีย้อมและการผสมสีสำหรับการย้อมและพิมพ์บนวัสดุสิ่งทอ การผสมและเทียบสีให้เหมือนเฉดสีตัวอย่าง การเทียบเฉดสีด้วยสายตาเปรียบเทียบกับด้วยเครื่องมือ การรวมชุดสีและการปรับเฉดสีโดยใช้เทคนิคความเข้มข้นของสีและการควบคุมกระบวนการทางสิ่งทอ