รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055325
เทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งทอ
3(2-2-5)
พื้นฐาน : 01055213 / วิธีและเทคนิคการพิมพ์สิ่งทอ สูตรแป้งพิมพ์ ชนิดของสารข้นหนืดและการผนึกสีพิมพ์ มีการศึกษานอกสถานที่