รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055326
เทคโนโลยีเส้นด้ายและผ้าทอ
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01055211 / วิธีปั่นเส้นด้าย การเปลี่ยนเส้นใยธรรมชาติและใยประดิษฐ์ให้เป็นเส้นด้ายชนิดต่างๆ การเตรียมเส้นด้ายสำหรับการทอ การกำหนดเบอร์เส้นด้ายและสมบัติเส้นใย หลักและกระบวนการของเครื่องจักรในการทอ การออกแบบผ้าทอ พัฒนาการของเครื่องทอที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการทอ มีการศึกษานอกสถานที่