รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055327
เทคโนโลยีเส้นด้ายและผ้าถัก
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01055211 / วิธีปั่นเส้นด้าย การเปลี่ยนเส้นใยธรรมชาติและใยประดิษฐ์ให้เป็นเส้นด้ายใช้ในการถัก การเตรียมเส้นด้าย การกำหนดเบอร์เส้นด้ายและสมบัติเส้นใย หลักและกระบวนการของเครื่องจักรในการสร้างผ้าถัก การขึ้นรูปห่วงถัก โครงสร้างและสมบัติของผ้าถักตามแนวยืนและพุ่ง การออกแบบผ้าถักและการควบคุมเครื่องถัก มีการศึกษานอกสถานที่