รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055331
กระบวนการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
วิธีและกระบวนการที่จำเป็นในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม การออกแบบ การกำหนดขนาด การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ การกำหนดระบบการตัดและเย็บ การสำเร็จขั้นสุดท้ายและการบรรจุ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้า มีการศึกษานอกสถานที่