รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055332
การบริหารการดำเนินงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
การบริหารการดำเนินงานแบบโดยรวมของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม การบริหารระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกิจกรรมในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามความต้องการของผู้บริโภคด้วยคุณภาพที่ดี ต้นทุนที่ลดลง และการส่งมอบทันเวลา