รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055333
การปรับแบบตัดและการตัดเย็บสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
3(1-4-4)
พื้นฐาน : 055382 / การปรับแบบตัดพื้นฐานให้เป็นแบบตัดอุตสาหกรรมและข้อกำหนดขนาดตามใบสั่งซื้อ เทคนิคการตัดเย็บอุตสาหกรรมสำหรับเสื้อผ้าถักและเสื้อผ้าทอ คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับการผลิต