รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055341
การออกแบบและพัฒนาทางผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3(2-2-5)
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามความต้องการของผู้บริโภค ความพึงพอใจและความสวยงาม การพัฒนาที่สำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม