รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055342
รูปแบบและวัสดุในแฟชั่น
3(2-2-5)
พื้นฐาน : 01055211 / การจำแนกรูปแบบแฟชั่นและรายละเอียดตามประเภทของเสื้อผ้า โอกาสการใช้งาน และการแสดงออกของตัวตนผู้บริโภค วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นจำแนกโดยโครงสร้างการทอและการออกแบบ ชื่อทางการค้า สมบัติและการใช้ประโยชน์ในสินค้าแฟชั่น