รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055343
การออกแบบโครงสร้างผ้าทอ
3(1-4-4)
พื้นฐาน : 01055241 / การออกแบบโครงสร้างและลวดลายผ้าทอ ชนิดของกี่ทอมือและเครื่องมือการทอ หลักและกระบวนการทอ วัสดุการทอและการเตรียมเส้นด้าย เทคนิคการทอด้วยกี่ทอมือ