รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055344
การออกแบบลายพิมพ์สิ่งทอ
3(1-4-4)
พื้นฐาน : 01055241 / กระบวนการและเทคนิคการออกแบบลายพิมพ์ผ้า ชนิดของลายพิมพ์ ประวัติการพิมพ์สิ่งทอ การพิมพ์สกรีนและเทคนิคการทำแม่พิมพ์สกรีน วิธีพิมพ์ผ้าและเครื่องพิมพ์ผ้า กระบวนการพิมพ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการศึกษานอกสถานที่