รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055345
วิวัฒนาการแฟชั่น
3(2-2-5)
ลักษณะเฉพาะและวิวัฒนาการของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันสำหรับการออกแบบแฟชั่น