รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055361
การจัดการสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
กระบวนการจัดการสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การวางแผนและการควบคุมงานในระบบการจัดการสินค้า