รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055381
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น
3(1-4-4)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสินค้าแฟชั่นเพื่อการผลิตสินค้าในหลากหลายรูปแบบสินค้าและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของแฟชั่น การพัฒนาทักษะในการออกแบบ การปรับขนาด การวางแบบ ด้วยภาพแสดงระบบ 2 และ 3 มิติ การปรับแต่งแก้ไขรายละเอียดของแบบเสื้อที่สัมพันธ์กับการประเมินผลการสวมใส่แบบ 3 มิติเสมือนจริง