รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055411
สารช่วยในกระบวนการเคมีสิ่งทอ
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01055213 / ชนิด สมบัติ และความสำคัญของสารช่วยที่ใช้ในกระบวนการเคมีสิ่งทอ กระบวนการเตรียม การย้อมสี การพิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จ