รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055421
เทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01055211 / หลักการตกแต่งสำเร็จวัสดุสิ่งทอเชิงกลและเคมี ผลของชนิดเส้นใย สารตกแต่งสำเร็จ และตัวแปรที่มีต่อกระบวนการตกแต่งสำเร็จและต่อสมบัติสิ่งทอ มีการศึกษานอกสถานที่