รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055422
เทคโนโลยีผ้าไม่ทอ
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01055211 / ผ้าไม่ทอ การก่อรูปแผ่นใยผ้าและเทคโนโลยีการสร้างพันธะที่ใช้ในอุตสาหกรรมผ้าไม่ทอ กระบวนการตามลำดับในการเปลี่ยนรูปวัสดุเส้นใยสั้นให้เป็นผ้าผืน สมบัติและลักษณะเฉพาะของผ้าผืนในการกำหนดประโยชน์ใช้สอย