รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055442
การนำเสนอคอลเลคชั่นการออกแบบแฟชั่น
3(0-6-3)
พื้นฐาน : 01055341 / การนำเสนอการออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบคอลเลคชั่น การสร้างสรรค์แนวของหัวข้อแฟชั่น แรงบันดาลใจ การแปลงแบบ การผสมผสานแบบ การสร้างแบบตัด การเย็บและการนำเสนอแฟชั่นโชว์