รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055443
การตกแต่งผ้าเชิงสร้างสรรค์
3(1-4-4)
พื้นฐาน : 01055241 / วัสดุและอุปกรณ์ในการตกแต่งผ้า วิธีการพิมพ์และการย้อมขั้นสูงเพื่อให้เกิดลวดลายและผิวสัมผัสบนผ้า การเตรียมสีในการพิมพ์และการย้อมผ้าชนิดต่างๆ การออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายผ้าจากการใช้เทคนิคการตกแต่งผ้า