รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055452
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
3(1-4-4)
พื้นฐาน : 01055241 / การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุ การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ กฎหมาย และข้อกำหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์