รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055453
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับการพิมพ์สิ่งทอ
3(1-4-4)
พื้นฐาน : 01055241 / การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบลายพิมพ์ผ้า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในกระบวนการออกแบบตั้งแต่การออกแบบร่างถึงงานออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์ การเตรียมงานออกแบบเพื่อใช้ในกระบวนการพิมพ์