รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055461
การจัดการคุณภาพในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01132111 / การจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พัฒนาการในระบบการประกันคุณภาพ หลักการจัดการคุณภาพ วิธีควบคุมกระบวนการทางสถิติและการปรับปรุงคุณภาพ