รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055462
การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01132111 / การจัดการระบบการดำเนินงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ การวางแผนทรัพยากรองค์กร การวางแผนการผลิต การคิดต้นทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การประกันคุณภาพ และการจัดการลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน