รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055463
การสร้างแบรนด์แฟชั่น
3(3-0-6)
หลักการสร้างแบรนด์แฟชั่น การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์คู่แข่งขัน ตลาดและผู้บริโภค การออกแบบแบรนด์ การสร้างอัตลักษณ์ และการนำเสนอแบรนด์