รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055464
การจัดการกิจกรรมทางการค้าแฟชั่น
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01055361 / หลักการและกระบวนการของการซื้อ การวางแผน การบริหารและการทำกิจกรรมทางการค้าแฟชั่นที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์และแนวความคิดทางการทำธุรกิจค้าปลีก