รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055465
การผลิตและการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มระดับโลก
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01132111 / แหล่งผลิตสิ่งทอและตลาดการค้าสิ่งทอระดับโลก ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลกระทบของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่อเศรษฐกิจและผู้บริโภค บทบาทของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในตลาดโลก