รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055466
การจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น
3(3-0-6)
พื้นฐาน : 01132111 / การจัดการโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำจนถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อลดต้นทุนและเวลาส่งมอบ วงจรของความต้องการวัสดุ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขายและการส่งมอบ การจัดหาวัสดุทั่วโลกและลอจิสติกส์แบบบูรณาการ