รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
010055467
การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3(2-2-5)
การพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม การประเมินผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงแหล่งนวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม การประเมินความเป็นไปได้ของการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ การบริหารจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีและสิทธิบัตร