รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055490
สหกิจศึกษา
6(0-12-6)
การปฏิบัติงานจริงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอของนิสิตในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย นิสิตต้องจัดทำและนำเสนอรายงานเชิงเทคนิค และผ่านการประเมินผลภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ว่าจ้างของสถานประกอบการนั้น