รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055491
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
3(3-0-6)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ การกำหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย