รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055492
การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
3
การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การทำงานในแผนกต่างๆ ของบริษัท โรงงาน หน่วยงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง