รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055496
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
1-3
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา