รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055497
สัมมนา
1
การนำเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอในระดับปริญญาตรี