รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01055498
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน